ᱛᱩᱲᱩᱠ ᱥᱟᱶ ᱛᱩᱯᱩᱫ

᱒᱐᱑᱕ ᱥᱟᱞ ᱡᱟᱱᱩᱣᱟᱨᱤ-ᱯᱷᱮᱵᱽᱨᱩᱣᱟᱨᱤ ᱞᱮᱠᱷᱟ, #ᱯᱟᱸᱡᱟ ᱯᱟᱛᱷᱟᱢ ᱨᱮ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱ ᱞᱮᱱ ᱢᱤᱫ ᱚᱱᱚᱬᱦᱮ ᱟᱯᱮ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱨᱮᱹᱧ ᱫᱚᱲᱚᱢ ᱮᱫᱟ | ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱨᱟᱭ ᱨᱤᱛ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱵᱟᱛᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱚᱱᱚᱬᱦᱮ ᱫᱚ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ | ᱪᱮᱫ…

ᱟ.ᱫᱤᱵᱟ.ᱥᱤ

ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱡᱟᱠᱟᱛ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱢᱟᱸᱦᱟ ᱜᱚᱨᱚᱵ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱢᱟᱸᱦᱟ। ᱰᱮᱨᱟ ᱰᱟᱺᱰᱤᱢ ᱛᱚᱞᱼᱞᱮᱫ ᱟᱢᱜᱮ ᱞᱟᱦᱟ ᱛᱟᱸᱦᱮᱠᱟᱱ ᱥᱩᱞᱩᱠ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱤᱫ ᱨᱟᱦᱟ।। ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱟᱹᱭᱠᱟᱹᱜᱼᱟ ᱪᱤᱠᱟᱹᱛᱮ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱵᱟᱱᱩᱜ ᱢᱮ ᱢᱤᱫᱛᱮ! ᱟᱸᱫᱟᱲᱮ ᱯᱤᱸᱫᱟᱲᱮ…

ᱟᱯᱟᱱ ᱟᱯᱤᱱ ᱚᱲᱟᱜ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱟᱞᱚᱪ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱟᱣ ᱺ ᱜᱩᱜᱩᱞ ᱢᱤᱴ ᱟᱨ ᱡᱩᱢ ᱢᱤᱴᱤᱝ

                    ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱡᱟᱠᱟᱛᱨᱮ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱠᱚᱨᱳᱱᱟ ᱟᱡᱟᱨ (COVID-19) ᱯᱟᱥᱱᱟᱣ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ | ᱱᱚᱶᱟ ᱟᱡᱟᱨᱛᱮ ᱟᱭᱢᱟ ᱦᱚᱲ ᱴᱟᱴᱠᱟ ᱜᱮᱠᱚ ᱜᱩᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ | ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ…

(ᱨᱟᱹᱥᱤ ᱟᱹᱛᱩ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ)

ᱢᱤᱫᱴᱟᱹᱝ ᱨᱟᱹᱥᱤ ᱟᱹᱛᱩ ᱨᱮᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱤᱱ ᱦᱚᱲ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱯᱟᱹᱨᱤᱥ ᱨᱤᱱ ᱦᱚᱲ ᱫᱚ ᱵᱟᱝᱵᱚᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱᱟ |ᱮᱱᱦᱚᱸ ᱨᱟᱹᱥᱤ ᱟᱹᱛᱩ ᱛᱟᱞᱟ ᱨᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱛᱩ ᱨᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱥᱟᱞᱟᱜ…

ᱵᱤᱪᱟᱹᱨ ᱟᱪᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱡᱚᱝ ᱠᱟᱛᱷᱟ

👉ᱥᱟᱣᱛᱟ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱸᱜᱮ ᱠᱷᱮᱨᱣᱚᱲ ᱦᱚᱲ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱵᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱨᱟᱯᱟᱪᱟᱜ ᱟᱞᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱞᱟ.ᱜᱤᱱ ᱥᱩᱯᱩᱞᱩᱠ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫ ᱱᱤᱭᱟᱹᱢ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱᱟ | ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱛᱟᱲᱟᱢ ᱞᱚᱴᱚᱢ ᱟᱨ ᱵᱟᱝ ᱥᱟᱲᱜᱚᱢ…

ᱮᱛᱠᱟ ᱥᱤᱠᱤᱲ || ETKA SIKIL

ᱮᱛᱠᱟ ᱥᱤᱠᱤᱲ ᱚᱞ ᱪᱤᱠᱤ ᱛᱮ ᱠᱟᱛᱷᱟᱧ ᱜᱟᱞᱟᱝᱮᱛᱠᱟ ᱥᱤᱠᱤᱲᱮᱢ ᱵᱤᱡᱷᱟᱹᱣ |ᱮᱴᱟᱜᱟᱜ ᱛᱮ ᱠᱟᱛᱷᱟᱧ ᱜᱟᱞᱟᱝᱟᱹᱰᱤ ᱜᱚᱨᱚᱵᱮᱢ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ | ᱚᱞ ᱪᱤᱠᱤ ᱛᱮ ᱠᱟᱛᱷᱟᱧ ᱜᱟᱞᱟᱝᱚᱱᱟ ᱫᱚᱢ ᱢᱮᱱ ᱵᱤᱵᱟᱫᱽ ᱜᱮᱭᱟ |ᱮᱴᱟᱜᱟᱜ ᱛᱮ ᱠᱟᱛᱷᱟᱧ ᱜᱟᱞᱟᱝᱚᱱᱟ ᱫᱚᱢ…

ᱫᱷᱤᱨᱤ ᱫᱟᱱᱟᱝ ᱨᱮ ᱼ ᱯᱟᱹᱥᱤ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ

ᱡᱷᱤᱠᱟᱹ ᱫᱷᱤᱨᱤ ᱫᱟᱱᱟᱝ ᱨᱮ ᱼ ᱯᱟᱹᱥᱤ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮᱪᱟᱨᱟ ᱧᱮᱞ ᱛᱮᱫᱚ ᱯᱚᱛᱟᱢ ᱱᱟᱞᱚᱢ ᱱᱟᱬᱜᱚᱱᱟᱫᱷᱤᱨᱤ ᱫᱟᱱᱟᱝ ᱨᱮ ᱼ ᱯᱟᱹᱥᱤ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮᱪᱟᱨᱟ ᱧᱮᱞ ᱛᱮᱫᱚ ᱯᱚᱛᱟᱢ ᱱᱟᱞᱚᱢ ᱱᱟᱬᱜᱚᱱᱟ | [᱑] ᱪᱟᱨᱟ ᱫᱚᱢ ᱡᱚᱡᱚᱢᱟ ᱼ ᱯᱟᱹᱥᱤ ᱛᱮᱢ…

ᱠᱩᱲᱤ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱵᱟᱯᱞᱟ

ᱮᱵᱷᱮᱱᱚᱜ ᱢᱮᱢᱟ ᱥᱮ ᱵᱮᱨᱮᱫ ᱢᱮ, ᱢᱟ ᱥᱮ ᱮᱵᱷᱮᱱᱚᱜ ᱢᱮᱥᱚᱱᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱚᱢᱟᱡ ᱫᱮ ᱥᱮ ᱞᱟᱦᱟᱭ ᱢᱮ | ᱱᱟᱥᱮ ᱠᱚᱭᱚᱜ ᱢᱮᱥᱮ ᱥᱚᱢᱟᱡ ᱟᱹᱨᱥᱤᱛᱟᱭᱱᱚᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟᱵᱚ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ | ᱟᱹᱠᱤᱞᱰᱟᱦᱟᱨ ᱛᱮ ᱛᱟᱲᱟᱢ ᱠᱟᱛᱮᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱟᱵᱚᱱ…

ᱫᱮᱞᱟ ᱨᱩᱣᱟ.ᱲ ᱢᱮ

ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱫᱟᱯᱟᱞᱚᱜ ᱜᱚᱴᱟ ᱯᱩᱸᱰ ᱨᱤᱢᱤᱞ ᱛᱮ , ᱥᱚᱱᱮᱨ ᱥᱚᱥᱱᱚᱜ ᱪᱟᱯᱟᱲᱮ ᱯᱩᱸᱰ ᱵᱟ.ᱜᱷᱩᱛ | ᱯᱷᱟᱫ ᱯᱷᱟᱫᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱯᱟᱥᱱᱟᱣᱜ , ᱟ.ᱫᱤᱢ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱦᱮᱥᱮᱡ ᱥᱮᱠᱮᱡ ᱨᱟ.ᱥᱠᱟ. | ᱛᱩᱢᱫᱟᱜ ᱴᱟᱢᱟᱠ ᱪᱚᱲ ᱪᱩᱲᱤ ᱠᱚ ᱦᱤᱲᱤᱧ…