Category: SANTALI LYRICS

ᱟ.ᱫᱤᱵᱟ.ᱥᱤ

ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱡᱟᱠᱟᱛ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱢᱟᱸᱦᱟ ᱜᱚᱨᱚᱵ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱢᱟᱸᱦᱟ। ᱰᱮᱨᱟ ᱰᱟᱺᱰᱤᱢ ᱛᱚᱞᱼᱞᱮᱫ ᱟᱢᱜᱮ ᱞᱟᱦᱟ ᱛᱟᱸᱦᱮᱠᱟᱱ ᱥᱩᱞᱩᱠ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱤᱫ ᱨᱟᱦᱟ।। ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱟᱹᱭᱠᱟᱹᱜᱼᱟ ᱪᱤᱠᱟᱹᱛᱮ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱵᱟᱱᱩᱜ ᱢᱮ ᱢᱤᱫᱛᱮ! ᱟᱸᱫᱟᱲᱮ ᱯᱤᱸᱫᱟᱲᱮ…

ᱮᱛᱠᱟ ᱥᱤᱠᱤᱲ || ETKA SIKIL

ᱮᱛᱠᱟ ᱥᱤᱠᱤᱲ ᱚᱞ ᱪᱤᱠᱤ ᱛᱮ ᱠᱟᱛᱷᱟᱧ ᱜᱟᱞᱟᱝᱮᱛᱠᱟ ᱥᱤᱠᱤᱲᱮᱢ ᱵᱤᱡᱷᱟᱹᱣ |ᱮᱴᱟᱜᱟᱜ ᱛᱮ ᱠᱟᱛᱷᱟᱧ ᱜᱟᱞᱟᱝᱟᱹᱰᱤ ᱜᱚᱨᱚᱵᱮᱢ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ | ᱚᱞ ᱪᱤᱠᱤ ᱛᱮ ᱠᱟᱛᱷᱟᱧ ᱜᱟᱞᱟᱝᱚᱱᱟ ᱫᱚᱢ ᱢᱮᱱ ᱵᱤᱵᱟᱫᱽ ᱜᱮᱭᱟ |ᱮᱴᱟᱜᱟᱜ ᱛᱮ ᱠᱟᱛᱷᱟᱧ ᱜᱟᱞᱟᱝᱚᱱᱟ ᱫᱚᱢ…

ᱠᱩᱲᱤ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱵᱟᱯᱞᱟ

ᱮᱵᱷᱮᱱᱚᱜ ᱢᱮᱢᱟ ᱥᱮ ᱵᱮᱨᱮᱫ ᱢᱮ, ᱢᱟ ᱥᱮ ᱮᱵᱷᱮᱱᱚᱜ ᱢᱮᱥᱚᱱᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱚᱢᱟᱡ ᱫᱮ ᱥᱮ ᱞᱟᱦᱟᱭ ᱢᱮ | ᱱᱟᱥᱮ ᱠᱚᱭᱚᱜ ᱢᱮᱥᱮ ᱥᱚᱢᱟᱡ ᱟᱹᱨᱥᱤᱛᱟᱭᱱᱚᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟᱵᱚ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ | ᱟᱹᱠᱤᱞᱰᱟᱦᱟᱨ ᱛᱮ ᱛᱟᱲᱟᱢ ᱠᱟᱛᱮᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱟᱵᱚᱱ…

ᱫᱮᱞᱟ ᱨᱩᱣᱟ.ᱲ ᱢᱮ

ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱫᱟᱯᱟᱞᱚᱜ ᱜᱚᱴᱟ ᱯᱩᱸᱰ ᱨᱤᱢᱤᱞ ᱛᱮ , ᱥᱚᱱᱮᱨ ᱥᱚᱥᱱᱚᱜ ᱪᱟᱯᱟᱲᱮ ᱯᱩᱸᱰ ᱵᱟ.ᱜᱷᱩᱛ | ᱯᱷᱟᱫ ᱯᱷᱟᱫᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱯᱟᱥᱱᱟᱣᱜ , ᱟ.ᱫᱤᱢ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱦᱮᱥᱮᱡ ᱥᱮᱠᱮᱡ ᱨᱟ.ᱥᱠᱟ. | ᱛᱩᱢᱫᱟᱜ ᱴᱟᱢᱟᱠ ᱪᱚᱲ ᱪᱩᱲᱤ ᱠᱚ ᱦᱤᱲᱤᱧ…