Category: ᱠᱟᱹᱦᱱᱤ

ᱟᱹᱫᱤᱢ ᱵᱤᱨ ᱵᱟᱵᱟ ᱛᱤᱞᱠᱟᱹ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ

ᱟᱹᱫᱤᱢ ᱵᱤᱨ ᱵᱟᱵᱟ ᱛᱤᱞᱠᱟᱹ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱟᱢ ᱜᱮ ᱟᱹᱫᱤᱢ ᱵᱤᱨ ᱵᱟᱵᱟ ᱛᱤᱞᱠᱟᱹ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤᱡᱟᱹᱛᱤ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱞᱟᱹᱜᱤᱱ ᱢᱟᱭᱟᱢ ᱞᱚᱞᱚ ᱞᱮᱱ ᱛᱟᱢ |ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱱᱟᱦᱟᱸᱪᱟᱨᱚᱜ ᱫᱚᱵᱟᱝ ᱜᱮᱢ ᱧᱮᱞ ᱥᱟᱦᱟᱣ ᱞᱮᱫ ᱫᱚ |ᱢᱚᱱᱮᱢ…