Month: August 2021

ᱟ.ᱫᱤᱵᱟ.ᱥᱤ

ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱡᱟᱠᱟᱛ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱢᱟᱸᱦᱟ ᱜᱚᱨᱚᱵ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱢᱟᱸᱦᱟ। ᱰᱮᱨᱟ ᱰᱟᱺᱰᱤᱢ ᱛᱚᱞᱼᱞᱮᱫ ᱟᱢᱜᱮ ᱞᱟᱦᱟ ᱛᱟᱸᱦᱮᱠᱟᱱ ᱥᱩᱞᱩᱠ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱤᱫ ᱨᱟᱦᱟ।। ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱟᱹᱭᱠᱟᱹᱜᱼᱟ ᱪᱤᱠᱟᱹᱛᱮ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱵᱟᱱᱩᱜ ᱢᱮ ᱢᱤᱫᱛᱮ! ᱟᱸᱫᱟᱲᱮ ᱯᱤᱸᱫᱟᱲᱮ…

ᱟᱯᱟᱱ ᱟᱯᱤᱱ ᱚᱲᱟᱜ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱟᱞᱚᱪ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱟᱣ ᱺ ᱜᱩᱜᱩᱞ ᱢᱤᱴ ᱟᱨ ᱡᱩᱢ ᱢᱤᱴᱤᱝ

                    ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱡᱟᱠᱟᱛᱨᱮ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱠᱚᱨᱳᱱᱟ ᱟᱡᱟᱨ (COVID-19) ᱯᱟᱥᱱᱟᱣ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ | ᱱᱚᱶᱟ ᱟᱡᱟᱨᱛᱮ ᱟᱭᱢᱟ ᱦᱚᱲ ᱴᱟᱴᱠᱟ ᱜᱮᱠᱚ ᱜᱩᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ | ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ…