Month: May 2022

ᱛᱩᱲᱩᱠ ᱥᱟᱶ ᱛᱩᱯᱩᱫ

᱒᱐᱑᱕ ᱥᱟᱞ ᱡᱟᱱᱩᱣᱟᱨᱤ-ᱯᱷᱮᱵᱽᱨᱩᱣᱟᱨᱤ ᱞᱮᱠᱷᱟ, #ᱯᱟᱸᱡᱟ ᱯᱟᱛᱷᱟᱢ ᱨᱮ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱ ᱞᱮᱱ ᱢᱤᱫ ᱚᱱᱚᱬᱦᱮ ᱟᱯᱮ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱨᱮᱹᱧ ᱫᱚᱲᱚᱢ ᱮᱫᱟ | ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱨᱟᱭ ᱨᱤᱛ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱵᱟᱛᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱚᱱᱚᱬᱦᱮ ᱫᱚ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ | ᱪᱮᱫ…