ᱨᱤᱞᱟᱹᱢᱟᱞᱟ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱥᱟᱶᱛᱟ
ᱜᱟᱵᱮ ᱜᱟᱱᱛᱷᱟᱨ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ
ᱰᱤᱜᱽ ᱰᱤᱜᱽ ᱢᱟᱨᱥᱟᱞ ᱟᱱ
ᱟᱵᱚ ᱟᱵᱚ ᱚᱞ ᱪᱤᱠᱤ ᱦᱤᱨᱟᱹ ᱵᱟᱹᱛᱤ ᱾

ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱪᱤᱠᱤ ᱛᱟᱵᱚ
ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱦᱚᱲᱮ ᱱᱤᱥᱲᱟᱹᱣ
ᱵᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱭ ᱛᱮ ᱩᱱᱤ ᱦᱚᱲ ᱫᱚᱭ
ᱫᱤᱠᱩ ᱫᱷᱟᱪᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱾

ᱡᱟᱹᱛᱤᱼᱥᱟᱶᱛᱟᱼᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱛᱟᱵᱚ
ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱦᱚᱲᱮ ᱫᱩᱥᱟᱹᱣ
ᱵᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱭ ᱛᱮ ᱩᱱᱤ ᱦᱚᱲ ᱫᱚᱭ
ᱡᱟᱹᱛ ᱡᱷᱟᱲᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾

ᱢᱩᱴᱷᱟᱹᱱ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱠᱚᱣᱟᱜ
ᱟᱵᱚ ᱥᱤᱨᱤᱡᱽ ᱜᱮᱵᱚ ᱵᱚᱸᱜᱟᱭ
ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱷᱚᱱ ᱫᱚᱭ ᱪᱷᱩᱰᱟᱹᱨᱚᱜ
ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱢᱩᱴᱷᱟᱹᱱᱮ ᱥᱮᱵᱟᱭ ᱾

ᱫᱷᱤᱨᱤᱼᱫᱟᱨᱮ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱥᱮᱵᱟ
ᱡᱟᱦᱟᱸᱭᱻᱮ ᱢᱮᱛᱟᱜ ᱟᱸᱫᱷᱟ ᱯᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱣ
ᱵᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱭ ᱛᱮ ᱩᱱᱤ ᱦᱚᱲ ᱫᱚᱭ
ᱮᱴᱟᱜ ᱢᱚᱦᱚᱰᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱾

ᱰᱟᱹᱰᱤ ᱠᱩᱸᱭᱼᱫᱟᱜ ᱞᱮᱠᱟ ᱨᱤᱞᱟᱹ ᱬᱟᱞᱟ
ᱟᱵᱚ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱥᱟᱶᱛᱟᱼᱫᱷᱚᱨᱚᱢ
ᱵᱟᱵᱚ ᱵᱚᱠᱚᱞ ᱵᱚᱰᱮ ᱵᱚᱭᱦᱟ
ᱫᱮᱞᱟ ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱚᱜᱮ ᱵᱚ ᱫᱩᱞᱟᱹᱲ ᱾

ᱨᱟᱢᱵᱟᱭ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ

Qtr No. Type-III-327,

New AG Colony, Bhubaneswar

RAHA RAHLA

By ᱨᱟᱦᱟ ᱨᱟᱦᱞᱟ

ᱟᱹᱭᱩᱨᱤᱭᱟᱹ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *