ᱮᱵᱷᱮᱱᱚᱜ ᱢᱮ
ᱢᱟ ᱥᱮ ᱵᱮᱨᱮᱫ ᱢᱮ, ᱢᱟ ᱥᱮ ᱮᱵᱷᱮᱱᱚᱜ ᱢᱮ
ᱥᱚᱱᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱚᱢᱟᱡ ᱫᱮ ᱥᱮ ᱞᱟᱦᱟᱭ ᱢᱮ |

ᱱᱟᱥᱮ ᱠᱚᱭᱚᱜ ᱢᱮᱥᱮ ᱥᱚᱢᱟᱡ ᱟᱹᱨᱥᱤ
ᱛᱟᱭᱱᱚᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟᱵᱚ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ |

ᱟᱹᱠᱤᱞᱰᱟᱦᱟᱨ ᱛᱮ ᱛᱟᱲᱟᱢ ᱠᱟᱛᱮ
ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱟᱵᱚᱱ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ |

ᱦᱟᱹᱨ ᱟᱵᱚᱱ ᱵᱩᱫ ᱟᱹᱠᱤᱞ
ᱛᱟᱲᱟᱢ ᱟᱵᱚᱱ ᱥᱚᱨᱮᱥ ᱰᱟᱦᱟᱨ |

ᱵᱷᱟᱹᱜᱤ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱛᱮ
ᱥᱚᱢᱟᱡ ᱫᱚᱵᱚᱱ ᱥᱩᱫᱷᱟᱹᱨ ᱛᱟᱵᱚᱱ |

ᱠᱩᱠᱢᱩ ᱵᱚᱱ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱢᱟ
ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱵᱚ ᱤᱠᱟᱹᱭ |

ᱨᱤᱞᱟᱹ ᱢᱟᱞᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱚᱢᱟᱡ
ᱛᱤᱥ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱵᱚᱰᱮᱭᱟ |

4370cookie-checkᱠᱩᱲᱤ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱵᱟᱯᱞᱟ
RAHA RAHLA

By ᱨᱟᱦᱟ ᱨᱟᱦᱞᱟ

ᱟᱹᱭᱩᱨᱤᱭᱟᱹ