ᱮᱛᱠᱟ ᱥᱤᱠᱤᱲ

ᱚᱞ ᱪᱤᱠᱤ ᱛᱮ ᱠᱟᱛᱷᱟᱧ ᱜᱟᱞᱟᱝ
ᱮᱛᱠᱟ ᱥᱤᱠᱤᱲᱮᱢ ᱵᱤᱡᱷᱟᱹᱣ |
ᱮᱴᱟᱜᱟᱜ ᱛᱮ ᱠᱟᱛᱷᱟᱧ ᱜᱟᱞᱟᱝ
ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱚᱨᱚᱵᱮᱢ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ |
ᱚᱞ ᱪᱤᱠᱤ ᱛᱮ ᱠᱟᱛᱷᱟᱧ ᱜᱟᱞᱟᱝ
ᱚᱱᱟ ᱫᱚᱢ ᱢᱮᱱ ᱵᱤᱵᱟᱫᱽ ᱜᱮᱭᱟ |
ᱮᱴᱟᱜᱟᱜ ᱛᱮ ᱠᱟᱛᱷᱟᱧ ᱜᱟᱞᱟᱝ
ᱚᱱᱟ ᱫᱚᱢ ᱢᱮᱱ ᱱᱤᱯᱷᱚᱴ ᱜᱮᱭᱟ |
ᱚᱞ ᱪᱤᱠᱤ ᱛᱮ ᱠᱟᱛᱷᱟᱧ ᱜᱟᱞᱟᱝ
ᱟᱢ ᱫᱚᱢ ᱢᱟᱱᱟᱧ ᱠᱟᱱᱟ |
ᱮᱴᱟᱜᱟᱜ ᱛᱮ ᱠᱟᱛᱷᱟᱧ ᱜᱟᱞᱟᱝ
ᱟᱢ ᱫᱚᱢ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱤᱧ ᱠᱟᱱᱟ |
ᱚᱞ ᱪᱤᱠᱤ ᱟᱢᱟᱜ ᱮᱛᱠᱟ ᱥᱤᱠᱤᱲ
ᱟᱢ ᱫᱚᱢ ᱯᱟᱹᱴᱤᱜ ᱵᱩᱭᱩᱜ ᱵᱩᱭᱩᱜ |
ᱮᱴᱟᱜᱟᱜ ᱟᱢᱟᱜ ᱦᱟᱨ ᱢᱟᱞᱟ
ᱟᱢ ᱫᱚᱢ ᱢᱮᱱᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱚᱦᱟᱱ |
ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱜᱚᱨᱚᱵᱮᱢ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ
ᱚᱞ ᱪᱤᱠᱤ ᱫᱚ ᱵᱟᱢ ᱟᱸᱜᱚᱪ |
ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱨᱚᱲ ᱜᱚᱨᱚᱵᱮᱢ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ
ᱪᱤᱠᱤ ᱛᱮ ᱜᱟᱞᱟᱝ ᱮᱢ ᱦᱤᱨᱠᱟᱹᱜ |
ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱵᱟᱹᱠᱷᱩᱞ ᱠᱷᱚᱱ ᱚᱰᱚᱠ ᱠᱟᱛᱮ
ᱪᱤᱠᱤ ᱯᱟᱥᱱᱟᱣ ᱮᱱᱟ ᱫᱮᱥ ᱵᱤᱫᱮᱥ ᱨᱮ |
ᱟᱢ ᱫᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱜᱮ
ᱜᱩᱡᱟᱹ ᱠᱟᱬᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟᱢ ᱟᱸᱫᱷᱟᱣᱟᱠᱟᱱ |
ᱢᱚᱱᱮ ᱟᱢᱟᱜ ᱢᱟᱨᱥᱟᱞ ᱛᱟᱢ
ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱟᱢᱟᱜ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱛᱟᱢ |
ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱠᱟᱱᱟᱢ ᱡᱤᱫᱤ ᱟᱢ
ᱚᱞ ᱪᱤᱠᱤ ᱛᱮ ᱚᱞ ᱛᱟᱢ |
ᱱᱩᱱᱟᱹᱜ ᱫᱚ ᱟᱞᱚᱢ ᱟᱸᱫᱷᱟᱜᱼᱟ
ᱮᱴᱟᱜᱟᱜ ᱪᱤᱠᱤ ᱨᱮ ᱟᱞᱚᱢ ᱪᱷᱟᱸᱫᱟᱜᱼᱟ |
ᱚᱞ ᱪᱤᱠᱤ ᱫᱚ ᱟᱯᱱᱟᱨ ᱢᱮ
ᱟᱹᱫᱤᱢ ᱠᱷᱮᱨᱣᱟᱲ ᱮᱵᱷᱮᱱᱚᱜ ᱢᱮ |

ᱱᱚᱱᱚᱞ ᱥᱟᱵᱨᱮ 👉

Madhusudan Hansda

 

Source From Facebook Group

ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱱᱚᱱᱚᱞ- ᱚᱱᱚᱬᱦᱮ, ᱠᱟᱹᱦᱱᱤ ᱟᱨ ᱚᱬᱦᱮ ᱟᱠᱷᱲᱟ SANTARI NANAL

 

RAHA RAHLA

By ᱨᱟᱦᱟ ᱨᱟᱦᱞᱟ

ᱟᱹᱭᱩᱨᱤᱭᱟᱹ

Leave a Reply

Your email address will not be published.