ᱢᱤᱫᱴᱟᱹᱝ ᱨᱟᱹᱥᱤ ᱟᱹᱛᱩ ᱨᱮᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱤᱱ ᱦᱚᱲ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱯᱟᱹᱨᱤᱥ ᱨᱤᱱ ᱦᱚᱲ ᱫᱚ ᱵᱟᱝᱵᱚᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱᱟ |ᱮᱱᱦᱚᱸ ᱨᱟᱹᱥᱤ ᱟᱹᱛᱩ ᱛᱟᱞᱟ ᱨᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱛᱩ ᱨᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱢᱤᱫ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱᱟ ᱟᱨ ᱜᱩᱱ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱦᱚᱸ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱᱟ |ᱨᱟᱹᱥᱤ ᱟᱹᱛᱩ ᱥᱟᱹᱜᱟᱭ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱠᱚ ᱦᱚᱸ ᱚᱲᱟᱜ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱡᱚᱲᱟᱣ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ | ᱚᱱᱟ ᱪᱷᱟᱰᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱢᱤᱫ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ,

👉ᱟᱛᱩᱨᱮᱼᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱵᱟᱵᱟ,ᱡᱚᱜᱽ ᱢᱟᱡᱷᱤ ᱵᱟᱵᱟ,ᱯᱟᱨᱱᱤᱠ ᱵᱟᱵᱟ,ᱱᱟᱭᱠᱮ ᱵᱟᱵᱟ,ᱜᱚᱰᱮᱛ ᱵᱟᱵᱟ ᱮᱢᱟᱱ ᱠᱚᱫᱚ ᱟᱹᱛᱩ ᱡᱟᱠᱟᱛ ᱦᱟᱲᱟᱜ ᱫᱟᱨᱮ ᱱᱟᱬᱤ ᱞᱮᱠᱟ ᱛᱚᱯᱚᱞ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱠᱟᱱᱟ|

 

JAGENDRA MURMU
Sorry! The Author has not filled his profile.

Leave a Reply

Your email address will not be published.