ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱡᱟᱠᱟᱛ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱢᱟᱸᱦᱟ

ᱜᱚᱨᱚᱵ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱢᱟᱸᱦᱟ।

ᱰᱮᱨᱟ ᱰᱟᱺᱰᱤᱢ ᱛᱚᱞᱼᱞᱮᱫ ᱟᱢᱜᱮ ᱞᱟᱦᱟ

ᱛᱟᱸᱦᱮᱠᱟᱱ ᱥᱩᱞᱩᱠ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱤᱫ ᱨᱟᱦᱟ।।

ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱟᱹᱭᱠᱟᱹᱜᱼᱟ ᱪᱤᱠᱟᱹᱛᱮ

ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱵᱟᱱᱩᱜ ᱢᱮ ᱢᱤᱫᱛᱮ!

ᱟᱸᱫᱟᱲᱮ ᱯᱤᱸᱫᱟᱲᱮ ᱯᱮᱨᱮᱪ ᱜᱟᱶᱛᱟ ᱛᱮ

ᱵᱩᱞᱟᱹᱣ ᱮᱱᱟᱢ ᱮᱲᱮ ᱪᱩᱜᱞᱤ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱛᱮ।।

ᱟᱹᱫᱤᱵᱟ.ᱥᱤ ᱡᱩᱫᱤᱢ ᱛᱟᱦᱮᱠᱚᱜ ᱥᱟᱶᱛᱮ

ᱵᱟᱢ ᱛᱟᱦᱮᱠᱚᱜᱼᱟ ᱱᱤᱛᱽ ᱠᱩᱰᱟᱹᱢ ᱥᱟᱛᱮ!

ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱞᱮᱜᱟᱭ ᱢᱮᱥᱮ ᱱᱟᱥᱮ ᱥᱚᱛᱮ ᱛᱮ

ᱠᱩᱞᱤ ᱞᱮᱜᱟᱭᱮᱢ ᱢᱚᱱᱮ ᱟᱢᱤᱪ ᱟᱢᱛᱮ।।

ᱦᱟᱯᱮᱱ ᱫᱤᱱ ᱞᱟᱜᱤᱫ ᱡᱩᱫᱤᱢ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ

ᱟᱞᱚᱢ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱟᱬᱟ ᱞᱮᱞᱦᱟ ᱴᱩᱣᱟᱹᱨ।

ᱢᱤᱫ ᱩᱢᱩᱞᱨᱮ ᱡᱩᱫᱤᱢ ᱛᱟᱦᱮᱠᱚᱜ ᱥᱟᱹᱨ

ᱛᱚᱵᱮ ᱠᱷᱟᱱᱮᱢ ᱧᱟᱢᱠᱮ ᱦᱚᱠ ᱟᱹᱭᱫᱷᱟᱹᱨ।।

ᱟᱹᱫᱤᱢ ᱢᱟᱸᱦᱟ ᱨᱮ ᱠᱤᱨᱭᱟᱹ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱢᱮ

ᱛᱟᱢᱟᱢ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱢᱤᱫᱛᱮ ᱢᱤᱫᱚᱜ ᱢᱮ।

ᱯᱼᱯᱚᱝᱲᱟ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱟᱜᱟᱢ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱢᱮ

ᱦᱚᱠ ᱟᱹᱭᱫᱷᱟᱹᱨ ᱡᱩᱲᱩ ᱛᱟᱢ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱢᱮ।।

Sunil majhi
Sunil majhi Author
Sorry! The Author has not filled his profile.

Leave a Reply

Your email address will not be published.