᱒᱐᱑᱕ ᱥᱟᱞ ᱡᱟᱱᱩᱣᱟᱨᱤ-ᱯᱷᱮᱵᱽᱨᱩᱣᱟᱨᱤ ᱞᱮᱠᱷᱟ, #ᱯᱟᱸᱡᱟ ᱯᱟᱛᱷᱟᱢ ᱨᱮ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱ ᱞᱮᱱ ᱢᱤᱫ ᱚᱱᱚᱬᱦᱮ ᱟᱯᱮ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱨᱮᱹᱧ ᱫᱚᱲᱚᱢ ᱮᱫᱟ | ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱨᱟᱭ ᱨᱤᱛ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱵᱟᱛᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱚᱱᱚᱬᱦᱮ ᱫᱚ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ | ᱪᱮᱫ ᱨᱤᱛ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱵᱟᱛᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟᱫᱚ ᱚᱱᱚᱬᱦᱮ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱧᱮᱞ ᱠᱟᱛᱮ ᱜᱮ ᱴᱷᱤᱠᱟᱹᱭ ᱯᱮ |

ᱛᱩᱲᱩᱠ_ᱥᱟᱶ_ᱛᱩᱯᱩᱫ

ᱚᱦᱟᱭ ᱵᱟᱪᱷᱟ ᱨᱮ ᱞᱟᱹᱭᱟᱹᱧ ᱚᱠᱟᱨᱮ
ᱚᱠᱚᱭ ᱮ ᱟᱧᱡᱚᱢᱟ ᱛᱮᱞᱟᱭᱟᱭ ᱚᱠᱚᱭ?

ᱛᱤᱨᱤ ᱡᱩᱨᱤ ᱠᱤᱱ ᱵᱟᱯᱟᱜᱽ ᱠᱟᱱ
ᱛᱮᱧᱟᱝ ᱫᱟᱹᱭ ᱠᱤᱱ ᱛᱟᱯᱟᱢ ᱠᱟᱱ |

ᱜᱤᱫᱟᱹᱨ ᱠᱚ ᱨᱟᱹᱵᱩᱲ ᱨᱟᱯᱟᱪᱟᱜ ᱠᱟᱱ
ᱜᱚᱵᱟ ᱜᱚᱭᱳ ᱠᱤᱱ ᱵᱚᱠᱚᱨ ᱵᱚᱠᱚᱨᱚᱜ ᱠᱟᱱ |

ᱟᱭᱳ ᱵᱟᱵᱟ ᱜᱮ ᱦᱟᱺᱰᱤ ᱨᱮ ᱡᱚᱵᱮ
ᱟᱨ ᱜᱤᱫᱟᱹᱨ ᱵᱮᱥ ᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱ ᱚᱠᱟᱨᱮ |

ᱠᱤᱥᱠᱩ ᱨᱟᱯᱟᱡᱽ ᱮ ᱵᱟᱹᱜᱤᱭᱟᱫ ᱨᱟᱡᱽ
ᱠᱤᱥᱟᱹᱬ ᱢᱟᱹᱨᱰᱤ ᱦᱩᱭᱮᱱ ᱨᱮᱝᱜᱮᱡ |

ᱡᱟᱞᱟᱫ ᱡᱟᱯᱟᱫ ᱮ ᱫᱟᱲᱟᱱ ᱴᱩᱰᱩ ᱨᱩᱥᱤᱠᱟ
ᱡᱟᱣ ᱞᱮᱠᱟ ᱯᱟᱹᱪᱩᱜ ᱨᱚᱢᱚᱡᱽ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ |

ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱫᱮᱵᱟ ᱥᱮᱵᱟᱭ ᱵᱟᱹᱜᱤ ᱠᱮᱫ
ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱦᱟᱺᱥᱫᱟᱜ ᱵᱤᱪᱟᱹᱨ ᱟᱪᱟᱨ ᱮ ᱵᱟᱹᱜᱤᱭᱟᱫ |

ᱤᱧ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱹᱱᱤᱡᱽ ᱵᱮᱯᱟᱨ ᱤᱧ ᱵᱟᱹᱜᱤ ᱠᱮᱫ
ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲ ᱵᱷᱮᱯᱮᱜᱮᱫ |

ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭ ᱮ ᱵᱷᱟᱜᱟᱣᱮᱱ
ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱵᱚ ᱵᱷᱟᱝᱜᱚᱲ ᱪᱟᱵᱟᱭᱮᱱ |

ᱦᱟᱦᱟ! ᱞᱟᱸᱫᱟ ᱟᱛᱮ ᱛᱩᱲᱩᱠ ᱠᱚ ᱥᱮᱴᱮᱨᱮᱱ
ᱦᱟᱭᱨᱮ ᱟᱵᱚ ᱫᱚᱵᱚ ᱥᱟᱥᱚᱱ ᱚᱪᱚᱭᱮᱱ |

ᱧᱤᱨ ᱮᱱᱟ ᱵᱚ ᱦᱟᱱᱛᱮ ᱱᱷᱟᱛᱮ
ᱧᱩᱛᱟᱹᱛ ᱜᱚᱝᱜᱷᱚᱨ ᱨᱮ ᱩᱠᱩᱭᱮᱱ ᱚᱠᱚᱭ |

ᱨᱟᱜ ᱨᱚᱫᱷᱚᱱ ᱛᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱟᱸᱫᱚᱲᱮᱱ
ᱨᱮᱜᱟ ᱛᱩᱲᱩᱠ ᱵᱟᱠᱚ ᱫᱟᱭᱟ ᱞᱮᱱ |

ᱩᱭᱦᱟᱹᱨᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟᱹᱧ ᱤᱧ ᱫᱚ
ᱩᱱᱡᱷᱚᱜ ᱵᱟᱵᱚ ᱵᱷᱟᱝᱜᱚᱲ ᱠᱚᱜ ᱠᱷᱟᱱ |

ᱪᱮᱝᱜᱷᱟ ᱪᱤᱨᱜᱟᱹᱞ ᱵᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱚᱜ ᱠᱷᱟᱱ
ᱪᱤᱞᱤ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱠᱚ ᱪᱮᱠᱟ ᱠᱮᱵᱚ ᱦᱩᱱᱟᱹᱝ |

ᱫᱷᱚᱨᱢᱚ ᱜᱚᱥᱟᱸᱭ ᱵᱚ ᱦᱤᱲᱤᱧ ᱠᱮᱫᱮ
ᱫᱩᱠ ᱢᱟ ᱦᱮᱡᱟᱫ ᱵᱚᱱ ᱚᱱᱟ ᱛᱮᱜᱮ |

ᱮᱲᱮ ᱮᱯᱮᱲᱮ ᱭᱮᱱ ᱵᱚ ᱟᱵᱚ ᱜᱮ
ᱮᱲᱮ ᱚᱪᱚᱭᱮᱱ ᱵᱚ ᱡᱷᱚᱛᱚ ᱚᱱᱟᱛᱮ |

ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱟᱵᱚ ᱜᱮᱵᱚ ᱢᱚᱥᱨᱟ ᱠᱮᱫ
ᱯᱚᱥᱲᱟ ᱚᱲᱚᱜ ᱦᱚᱨ ᱵᱚ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱠᱮᱫ |

ᱰᱷᱮᱥᱟ ᱰᱷᱤᱥᱤ ᱮᱱ ᱵᱚ ᱟᱵᱚ ᱜᱮ
ᱰᱷᱚᱰᱟ ᱨᱮ ᱵᱚ ᱧᱩᱨᱮᱱ ᱚᱱᱛᱮ |

ᱱᱮᱭᱟᱶ ᱛᱟᱯᱟᱢ ᱵᱚ ᱠᱩᱥᱤᱭᱟᱫ
ᱱᱤᱛ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱡᱟᱞᱟᱫ ᱡᱟᱯᱟᱫ |

ᱴᱚᱞᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱵᱚ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱠᱮᱫ
ᱴᱚᱦᱚᱞ ᱵᱤᱠᱚᱞ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱟᱹᱲᱤᱡ ᱛᱮᱫ |

ᱵᱚᱦᱚᱜ ᱨᱮ ᱵᱩᱫᱷᱤ ᱵᱚᱞᱚᱣᱟᱫ ᱵᱚ
ᱵᱟᱵᱚ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡᱚᱜ ᱛᱤᱥ ᱦᱚᱸ ᱟᱫᱚ ||

ᱦᱮᱢᱟᱱᱛᱚ ᱥᱚᱨᱮᱱ
Sorry! The Author has not filled his profile.

Leave a Reply

Your email address will not be published.