Tag: ᱠᱚᱨᱳᱱᱟ

ᱵᱤᱥᱛᱤᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚᱨᱳᱱᱟ ᱪᱟᱯᱟᱲ

ᱟᱹᱛᱩ ᱴᱚᱞᱟ ᱥᱟᱶ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱡᱟᱠᱟᱛᱨᱮ ᱠᱚᱨᱳᱱᱟ ᱟᱡᱟᱨ ᱫᱚ ᱯᱟᱥᱱᱟᱣ ᱜᱚᱫ ᱟᱠᱟᱱᱼᱟ ᱾ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱥᱟᱶ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱫᱤᱱᱟᱹᱢ ᱦᱤᱞᱚᱜ ᱠᱚᱨᱳᱱᱟ ᱨᱩᱜᱤ ᱫᱚᱠᱚ ᱵᱤᱥᱛᱤ ᱤᱫᱤᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱠᱷᱚᱱ…