Tag: Santals are not Hindu

ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱫᱚ ᱦᱤᱸᱫᱩ ᱫᱚᱠᱚ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟ

ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤᱭᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱯᱚᱛᱚᱵ ᱯᱟᱛᱷᱟᱢ ᱠᱚᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱚᱱᱚᱞ ᱦᱟᱹᱞᱤ ᱨᱮ ᱧᱮᱞ ᱵᱟᱲᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ | All Orissa United Christian Forum  ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱫᱚ ᱦᱤᱸᱫᱩ ᱫᱚᱠᱚ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ…